Li.A 1493 -18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

34 nước, 2 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết