Li.A 1475 -18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

51 nước, 3 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết