Li.A 1457 -18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

48 nước, 4 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua