santafe122 1661 +12
davidhuy 1566 -12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

50 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua