davidhuy 1554 +20
santafe122 1673 -20

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

44 nước, 6 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ