Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

45 nước, 4 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết