Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

100 nước, 14 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua