Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

67 nước, 8 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua