Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

76 nước, 11 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua