Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

75 nước, 15 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua