Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

103 nước, 11 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết