Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

132 nước, 17 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua