Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

102 nước, 11 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết