Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

206 nước, 46 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua