Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

46 nước, 6 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ