Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

70 nước, 6 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua