Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

68 nước, 9 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua