D36293402 1344 -10
0972493207 1485 +10

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

61 nước, 8 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua