Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

75 nước, 11 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua