Li.A 1439 +17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

109 nước, 17 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ