Tam1971 1671 +7
Li.A 1456 -7

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

66 nước, 6 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua