Li.A 1449 -20
sonquynhluu 1364 +20

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

43 nước, 4 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ