Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

221 nước, 24 phút : 27 giây

Hòa cờ!