Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

153 nước, 22 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết