Lontobaba 1627 -14
Nguatrang 1672 +14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

72 nước, 12 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua