Nguatrang 1686 -18
Lontobaba 1613 +18

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

45 nước, 3 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết