Lontobaba 1631 +18
Nguatrang 1668 -18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

44 nước, 3 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết