Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

70 nước, 7 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ