Nguatrang 1650 -18
Lontobaba 1649 +18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

143 nước, 14 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết