Lontobaba 1667 +18
Nguatrang 1632 -18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

44 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết