Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

92 nước, 14 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết