Nguatrang 1614 +14
Lontobaba 1685 -14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

78 nước, 8 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua