Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

67 nước, 7 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết