Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

56 nước, 7 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ