abt0101 1340 +15
D36293402 1326 -15

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

56 nước, 11 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết