Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

72 nước, 7 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ