Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

54 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết