Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

47 nước, 4 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua