Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

52 nước, 4 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua