Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

108 nước, 13 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua