Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

41 nước, 2 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết