Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

43 nước, 3 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua