Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

75 nước, 9 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua