Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

114 nước, 13 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết