Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

57 nước, 6 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua