haudh 1730 +4
TOM8276 1439 -4

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

54 nước, 10 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết