Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

180 nước, 19 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua