Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

23 nước, 2 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua