Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

44 nước, 4 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ