Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

54 nước, 7 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ